Verkoopsvoorwaarden

Gelieve hieronder onze algemene verkoopsvoorwaarden terug te vinden.

  1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldatum , behoudens andersluitende schriftelijke bepalingen .
  2. In geval van wanbetaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigd gebleven saldo .
  3. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij volledige betaling van hun verkoopprijs , vermeerderd met de kosten en de intresten .
  4. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken .
  5. Klachten zijn enkel geldig , indien ze per aangetekend schrijven gebeuren . Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering en/of plaatsing zijn geformuleerd , worden niet meer aanvaard en wordt de factuur en de voorwaarden geacht aanvaard te zijn .
  6. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is bevoegd en het Belgische recht is steeds van toepassing .